Dòng Nội dung
1
Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập
H. : Tài chính, 2022
159tr. : bảng ; 24cm.
Giới thiệu các văn bản quy định về: Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2