Dòng Nội dung
1
Cẩm nang thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / B.s.: Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Việt Trung
H. : Văn hoá dân tộc, 2022
251tr. : ảnh ; 21cm.
Nguyễn Ngọc Mai
Tổng quan về dân tộc, quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tôn giáo, chính sách tôn giáo, quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)