Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội : Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp / Nguyễn Xuân Nghĩa
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
191tr. : minh họa ; 21cm.
Nguyễn Xuân Nghĩa
Tập hợp các bài viết về phương pháp nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội; vài suy nghĩ về khuynh hướng và những giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội; một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và đóng góp của nghiên cứu định tính...
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)