Sách tham khảo (Tất cả)
Kỷ yếu hội thảo giáo dục Việt Nam 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn / Phan Thanh Bình, Huỳnh Thành Đạt, Phạm Tất Thắng, Vũ Hải Quân,.... [22-05-2023] (0) (Lượt lưu thông:0) (2) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp 87 bài viết chia sẻ những quan điểm, ý tưởng và giải pháp đẩy mạnh tự chủ đại học nhằm phát triển giáo dục đại học, tạo cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Đào Anh Tuấn (ch.b.), Trần Minh Vân, Hà Văn Luyến... [11-05-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết với nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta: bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường trực tuyến và trong thời kỳ đổi mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân; về cách thức kiểm soát quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chủ quyền biển, đảo...

Báo chí chính trị và cuộc sống : Sách chuyên khảo / Nguyễn Viết Thảo [10-05-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết theo các chủ đề: con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Việt Nam trong thế giới ngày nay; công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong bối cảnh mới

Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hoá trong bối cảnh hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Bắc [10-05-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết cung cấp cái nhìn tổng thể, toàn diện về quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng về văn hoá và sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả của Đảng ta trong thực tiễn

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Hoàng Phúc Lâm (ch.b.), Ngô Chí Nguyện, Hà Văn Luyến [10-05-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam; thực trạng, dự báo và giải pháp thúc đẩy chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Văn Cường, Nguyễn Mậu Tuân [10-05-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng hiện nay; một số quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986 - 1996: Thành tựu và bài học kinh nghiệm : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Mai (ch.b.), Nguy ... [10-05-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày bối cảnh tình hình, âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1986-1996; chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996; kết quả và kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996

Một góc nhìn văn hoá: Vấn đề và suy ngẫm / Lê Văn Toan [10-05-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu những nét đặc trưng văn hoá trên nhiều góc cạnh: Văn hoá - đặc trưng và tiếp diễn; từ góc nhìn ngôn ngữ, văn học; danh nhân văn hoá; góc nhìn chính trị, kinh tế; góc nhìn quan hệ ngoại giao; xã hội, thông tin, tôn giáo, giáo dục

Ngữ âm tiếng Kháng và phương án chữ viết cho người Kháng ở Việt Nam / Tạ Quang Tùng [10-05-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát về tiếng Kháng ở Việt Nam và yêu cầu ghi danh trong "Sách Đỏ"; những căn cứ để tìm hiểu ngữ âm và chữ Kháng; từ âm vị học, âm tiết và thanh điệu tiếng Kháng; âm đầu và vần; phương án chữ viết Kháng ở Việt Nam

Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc / B.s.: Nguyễn Hữu Công, Đỗ Thuỳ Ninh (ch.b.), Trần Thị Minh Châu... [10-05-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Lý luận về việc làm và chính sách giải quyết việc làm; thực trạng chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số tại vùng Tây Bắc; những yếu tố tác động đến việc làm của lao động là người dân tộc thiểu số; khuyến nghị hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số tại vùng Tây Bắc