Giáo trình (Tất cả)
Food Microbiology / Martin R. Adams, Maurice O. Moss [20-05-2024] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)

Genetics : a conceptual approach / Benjamin A. Pierce [20-05-2024] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)

JGAP (Japan Good Agricultural Practice)=Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Nhật Bản : Những điểm kiểm soát và tiêu chí cần tuân thủ (dành cho trang trại): Căn bả ... [16-05-2024] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)

Tài liệu này biên soạn từ cuốn Thực hành Nông Nghiệp Tốt với các chủ điểm bên dưới và chỉ ra cách quản lý nông trại tốt kèm theo các phương pháp thực hiện. ○ Vận hành nông trại ○ An toàn thực phẩm ○ Môi trường bền vững ○ An toàn lao động ○ Nhân quyền và phúc lợi xã hội Tài liệu này liệt kê những điểm kiểm soát quan trọng trong suốt quá trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp và được chia làm 3 phần: quản lý nông trại căn bản, quản lý nguồn lực và quản lý quá trình canh tác. Mỗi phần sẽ liệt kê ra những điểm kiểm soát quan trọng liên quan đến 5 chủ điểm nêu trên. Những điểm kiểm soát này chỉ ra tiêu chuẩn tối thiểu cho các vấn đề chung giữa các nhà sản xuất và được thiết kế nhằm thể hiện sự tôn trọng những phương pháp và đặc trưng khác nhau của mỗi nhà sản xuất. Bằng cách thực hiện việc quản lý nông trại tuân theo các điểm kiểm soát JGAP, nhà sản xuất có thể đạt được việc thực hành tốt tất cả 5 chủ điểm ở trên.

Lehninger Principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox [14-05-2024] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)