Sách tham khảo (Tất cả)
Thu Bồn tác phẩm : Tiểu thuyết / Thu BồnT.4 [20-03-2023] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội : Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp / Nguyễn Xuân Nghĩa [02-03-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết về phương pháp nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội; vài suy nghĩ về khuynh hướng và những giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội; một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và đóng góp của nghiên cứu định tính...

Phương pháp luận dân dã / Alain Coulon ; Lê Minh Tiến dịch [02-03-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu lịch sử của phong trào Phương pháp luận dân dã; những khái niệm then chốt của Phương pháp luận dân dã; xã hội học bình dân và xã hội học chuyên nghiệp; vấn đề phương pháp luận dân dã...

Cẩm nang thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / B.s.: Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Việt Trung [02-03-2023] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về dân tộc, quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tôn giáo, chính sách tôn giáo, quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam

Tài liệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số / B.s.: Nguyễn Hà Anh, Trần Minh Phương [02-03-2023] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát một số đặc điểm hôn nhân và gia đình dân tộc thiểu số; thông tin về thực trạng, những hệ luỵ, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; công tác truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở một số địa phương

Sổ tay tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / Trần Trung Việt, Nguyễn Hồng Minh [02-03-2023] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày tổng quan chung đối với công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề cần quan tâm lưu ý, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền về tôn giáo, dân tộc

Giảng văn Truyện Kiều : Bình giảng / Đặng Thanh Lê [02-03-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)