Giáo trình (Tất cả)
Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 - 2030 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Đào Thị Nguyệt Hằng, ... [04-06-2024] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế từ truyền thống đến hiện đại; một số xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật và các gợi mở chính sách cho Việt Nam

Giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay / Hoàng Văn Khải [04-06-2024] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Phân tích những vấn đề lý luận, thực trạng và giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Đề xuất những giải pháp giải quyết hài hoà quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Food Microbiology / Martin R. Adams, Maurice O. Moss [20-05-2024] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)