Sách tham khảo (Tất cả)
Không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài : The historycal - cultural area of Mo Xoai / Đặng Ngọc Hà [24-01-2024] (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu từng hợp phần/thành tố cấu thành nên không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài (Bà Rịa-Vũng Tàu). Phân tích, đánh giá các hợp phần/thành tố cùng mối quan hệ giữa chúng để nhận diện đặc trưng của không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài. Phân tích các vấn đề cơ bản trong quá trình phát triển hiện nay của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tìm hiểu những yếu tố mới và tính kế thừa từ không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài

Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / Hà Thị Tuyết Nga [24-01-2024] (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu lý thuyết về cảnh huống ngôn ngữ và dân tộc Tày vùng Đông Bắc. Vị thế tiếng Tày vùng Bắc bộ trong bối cảnh hội nhập và phát triển ở Việt Nam. Đưa ra giải pháp duy trì và nâng cao vị thế tiếng Tày vùng đông bắc