Sách tham khảo (Tất cả)
Giải pháp phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học : Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia tổ chức ngày 23 - 24/7/2021 tại thành phố N ... [11-09-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết về phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường bao gồm: Các vấn đề lý luận; tư vấn tâm lý trong các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và các vấn đề khác

Kỷ yếu hội thảo giáo dục Việt Nam 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn / Phan Thanh Bình, Huỳnh Thành Đạt, Phạm Tất Thắng, Vũ Hải Quân,.... [22-05-2023] (0) (Lượt lưu thông:0) (2) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp 87 bài viết chia sẻ những quan điểm, ý tưởng và giải pháp đẩy mạnh tự chủ đại học nhằm phát triển giáo dục đại học, tạo cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Đào Anh Tuấn (ch.b.), Trần Minh Vân, Hà Văn Luyến... [11-05-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết với nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta: bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường trực tuyến và trong thời kỳ đổi mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân; về cách thức kiểm soát quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chủ quyền biển, đảo...

Báo chí chính trị và cuộc sống : Sách chuyên khảo / Nguyễn Viết Thảo [10-05-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết theo các chủ đề: con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Việt Nam trong thế giới ngày nay; công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong bối cảnh mới

Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hoá trong bối cảnh hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Bắc [10-05-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết cung cấp cái nhìn tổng thể, toàn diện về quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng về văn hoá và sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả của Đảng ta trong thực tiễn

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Hoàng Phúc Lâm (ch.b.), Ngô Chí Nguyện, Hà Văn Luyến [10-05-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam; thực trạng, dự báo và giải pháp thúc đẩy chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045