thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.8 Tai
    Nhan đề: Tài liệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số /

DDC 306.8
Tác giả CN Nguyễn Hà Anh
Nhan đề Tài liệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số / B.s.: Nguyễn Hà Anh, Trần Minh Phương
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2023
Mô tả vật lý 219tr. : biểu đồ, bảng ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Báo chí
Tóm tắt Khái quát một số đặc điểm hôn nhân và gia đình dân tộc thiểu số; thông tin về thực trạng, những hệ luỵ, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; công tác truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở một số địa phương
Từ khóa Dân tộc thiểu số
Từ khóa Phòng chống
Từ khóa Tảo hôn
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102005160-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00131661
0022
0041535EBED-D9C9-4D98-98D5-E2E664DB816B
005202303031453
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-70-3508-3
039|a20230303145322|bquyenntl|y20230302135241|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.8|bTai
100 |aNguyễn Hà Anh
245 |aTài liệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số / |cB.s.: Nguyễn Hà Anh, Trần Minh Phương
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2023
300 |a219tr. : |bbiểu đồ, bảng ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Báo chí
520 |aKhái quát một số đặc điểm hôn nhân và gia đình dân tộc thiểu số; thông tin về thực trạng, những hệ luỵ, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; công tác truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở một số địa phương
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aPhòng chống
653 |aTảo hôn
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102005160-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005162thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005160 Kho Sách tham khảo 306.8 Tai Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005161 Kho Sách tham khảo 306.8 Tai Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005162 Kho Sách tham khảo 306.8 Tai Sách tham khảo tiếng Việt 3