thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.259 ĐI-T
    Nhan đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Từ bình diện chung đến đặc thù khu vực Tây Nam Bộ :

DDC 324.259
Tác giả CN Đinh Văn Thụy
Nhan đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Từ bình diện chung đến đặc thù khu vực Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Đinh Văn Thụy (ch.b.)
Thông tin xuất bản H. : Lý luận chính trị, 2023
Mô tả vật lý 419tr. ; 21cm.
Tóm tắt Gồm những bài viết đề cập tới thực trạng và giải pháp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở khu vực Tây Nam Bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; khu vực Tây Nam Bộ tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tuyển truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay...
Từ khóa Công tác tư tưởng
Từ khóa Bảo vệ
Từ khóa Tây Nam Bộ
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005537
00000000nam#a2200000ui#4500
00138487
0022
00481A1E432-38AA-4EE5-B604-582B70D26546
005202406061014
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663419
039|a20240606101454|bquyenntl|y20240604153148|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.259|bĐI-T
100 |aĐinh Văn Thụy
245 |aBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Từ bình diện chung đến đặc thù khu vực Tây Nam Bộ : |bSách chuyên khảo / |cĐinh Văn Thụy (ch.b.)
260 |aH. : |bLý luận chính trị, |c2023
300 |a419tr. ; |c21cm.
520 |aGồm những bài viết đề cập tới thực trạng và giải pháp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở khu vực Tây Nam Bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; khu vực Tây Nam Bộ tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tuyển truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay...
653 |aCông tác tư tưởng
653 |aBảo vệ
653 |aTây Nam Bộ
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005537
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005537thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005537 Kho Sách tham khảo 324.259 ĐI-T Sách tham khảo tiếng Việt 1