thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 343 Chi
    Nhan đề: Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

DDC 343
Nhan đề Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 399tr. : bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 như: Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Từ khóa Chính sách tài chính
Từ khóa Chương trình quốc gia
Từ khóa Pháp luật
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(4): 101002140-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00131612
0021
0040E768E4C-AF02-4B63-890B-E932A69037C6
005202303031425
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-79-3449-2
039|a20230303142520|bquyenntl|c20230303135528|dquyenntl|y20230301143955|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a343|bChi
245 |aChính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
260 |aH. : |bTài chính, |c2022
300 |a399tr. : |bbảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
520 |aHệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 như: Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
653 |aChính sách tài chính
653 |aChương trình quốc gia
653 |aPháp luật
653|aViệt Nam
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(4): 101002140-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002142thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002140 Kho Sách giáo trình 343 Chi Sách giáo trình 1
2 101002141 Kho Sách giáo trình 343 Chi Sách giáo trình 2
3 101002142 Kho Sách giáo trình 343 Chi Sách giáo trình 3
4 101002143 Kho Sách giáo trình 343 Chi Sách giáo trình 4