thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 343 Coc
    Nhan đề: Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông

DDC 343
Nhan đề Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 295tr. : bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt Giới thiệu nội dung Luật Giá ban hành năm 2012 và các văn bản hướng dẫn được xây dựng trên những nguyên tắc nền tảng là tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng lợi ích của Nhà nước; hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; và sự phù hợp với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường
Từ khóa Giá cả
Từ khóa Dịch vụ công
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002146-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00131663
0021
0047E1514E9-3EFC-41EC-81EB-FD29F11EB4E0
005202303031426
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-79-3451-5
039|a20230303142623|bquyenntl|y20230302140109|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a343|bCoc
245 |aCơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông
260 |aH. : |bTài chính, |c2022
300 |a295tr. : |bbảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
520 |aGiới thiệu nội dung Luật Giá ban hành năm 2012 và các văn bản hướng dẫn được xây dựng trên những nguyên tắc nền tảng là tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng lợi ích của Nhà nước; hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; và sự phù hợp với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường
653 |aGiá cả
653 |aDịch vụ công
653 |aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002146-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002147thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002146 Kho Sách giáo trình 343 Coc Sách giáo trình 1
2 101002147 Kho Sách giáo trình 343 Coc Sách giáo trình 2