thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.9 Chi
    Nhan đề: Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

DDC 338.9
Nhan đề Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 400tr. : bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Từ khóa Chính sách tài chính
Từ khóa Quản lý tài chính
Từ khóa Viết Nam
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Xã hội
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(4): 101002183-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00132047
0021
0045B5046A7-56DA-4936-86C2-E7F49FDAC21F
005202309120935
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-79-2982-5
039|a20230912093502|bquyenntl|y20230911150032|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.9|bChi
245 |aChính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
260 |aH. : |bTài chính, |c2021
300 |a400tr. : |bbảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
520 |aĐề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
653 |aChính sách tài chính
653 |aQuản lý tài chính
653 |aViết Nam
653|aKinh tế
653|aXã hội
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(4): 101002183-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002184thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002183 Kho Sách giáo trình 338.9 Chi Sách giáo trình 1
2 101002184 Kho Sách giáo trình 338.9 Chi Sách giáo trình 2
3 101002185 Kho Sách giáo trình 338.9 Chi Sách giáo trình 3
4 101002186 Kho Sách giáo trình 338.9 Chi Sách giáo trình 4