thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 005.8 NG-V
    Nhan đề: Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin /

DDC 005.8
Tác giả CN Nguyễn Khanh Văn
Nhan đề Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin / Nguyễn Khanh Văn
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 255tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Tổng quan về an toàn thông tin. Trình bày kiến thức về các khái niệm cơ sở và hệ mã cổ điển, mật mã khối và mật mã khoá đối xứng, hệ thống mật mã khoá công khai, chữ ký điện tử và hàm băm, quản lý khoá; xác thực và điều kiện truy nhập; an toàn trên internet, mã độc và an toàn phần mềm; giao thức mật mã và ứng dụng, khảo sát tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ (DOS) và biện pháp phòng chống
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa An toàn thông tin
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002609-13
00000000nam#a2200000ui#4500
00132114
0021
0042C81B931-4885-4A1A-8503-C705CA7E4CDA
005202310091047
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049507892|c125000 VNĐ
039|a20231009104707|bquyenntl|y20231004154104|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a005.8|bNG-V
100 |aNguyễn Khanh Văn
245 |aGiáo trình Cơ sở an toàn thông tin / |cNguyễn Khanh Văn
250 |aXuất bản lần thứ 4
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2023
300 |a255tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aTổng quan về an toàn thông tin. Trình bày kiến thức về các khái niệm cơ sở và hệ mã cổ điển, mật mã khối và mật mã khoá đối xứng, hệ thống mật mã khoá công khai, chữ ký điện tử và hàm băm, quản lý khoá; xác thực và điều kiện truy nhập; an toàn trên internet, mã độc và an toàn phần mềm; giao thức mật mã và ứng dụng, khảo sát tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ (DOS) và biện pháp phòng chống
653 |aGiáo trình
653 |aAn toàn thông tin
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002609-13
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002613thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002609 Kho Sách giáo trình 005.8 NG-V Sách giáo trình 1
2 101002610 Kho Sách giáo trình 005.8 NG-V Sách giáo trình 2
3 101002611 Kho Sách giáo trình 005.8 NG-V Sách giáo trình 3
4 101002612 Kho Sách giáo trình 005.8 NG-V Sách giáo trình 4
5 101002613 Kho Sách giáo trình 005.8 NG-V Sách giáo trình 5