thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.259 DƯ-Y
    Nhan đề: Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa :

DDC 324.259
Tác giả CN Dương Trung Ý
Nhan đề Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa : Sách chuyên khảo / Dương Trung Ý (ch.b.), Đỗ Ngọc Ninh, Lê Kim Việt, ...
Thông tin xuất bản H. : Lý luận Chính trị, 2024
Mô tả vật lý 282tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; nêu thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tiếp tục củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đến năm 2030
Từ khóa Nhân dân
Từ khóa Sách chuyên khảo
Từ khóa Nhà nước
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005532
00000000nam#a2200000ui#4500
00138482
0022
0040A1321B5-87F1-437E-AFB4-4D74CF965EAE
005202406061008
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663341
039|a20240606100809|bquyenntl|y20240604140752|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.259|bDƯ-Y
100 |aDương Trung Ý
245 |aCủng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa : |bSách chuyên khảo / |cDương Trung Ý (ch.b.), Đỗ Ngọc Ninh, Lê Kim Việt, ...
260 |aH. : |bLý luận Chính trị, |c2024
300 |a282tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; nêu thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tiếp tục củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đến năm 2030
653 |aNhân dân
653 |aSách chuyên khảo
653 |aNhà nước
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005532
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005532thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005532 Kho Sách tham khảo 324.259 DƯ-Y Sách tham khảo tiếng Việt 1