thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 320 NG-N
    Nhan đề: Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn: Sách chuyên khảo /

DDC 320
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nhan đề Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai (ch.b.), Hoàng Văn Hoan, ....
Thông tin xuất bản Lý luận chính trị, 2023
Mô tả vật lý 238tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh; đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn
Từ khóa Sách chuyên khảo
Từ khóa Nghiên cứu khoa học
Tác giả(bs) CN Cầm Thị Lai
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Hoan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Viên
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005533
00000000nam#a2200000ui#4500
00138483
0022
0044AC6234A-E517-4E35-8929-7FA8787B0235
005202406061009
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663372
039|a20240606100945|bquyenntl|c20240604143028|dhoangnh|y20240604141902|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a320|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Thanh Nhàn
245 |aĐổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn: Sách chuyên khảo / |cNguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai (ch.b.), Hoàng Văn Hoan, ....
260 |bLý luận chính trị, |c2023
300 |a238tr. ; |c21cm.
500|aĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh; đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn
653 |aSách chuyên khảo
653 |aNghiên cứu khoa học
700 |aCầm Thị Lai |eĐồng tác giả
700 |aHoàng Văn Hoan|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Văn Viên|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005533
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005533thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005533 Kho Sách tham khảo 320 NG-N Sách tham khảo tiếng Việt 1