thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306 VU-H
    Nhan đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ :

DDC 306
Tác giả CN Vũ Thị Phương Hậu
Nhan đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Bùi Thị Kim Chi, Nghiêm Thị Thu Nga, Ngô Thị Thu Ngà, ...
Thông tin xuất bản H. : Lý luận chính trị, 2023
Mô tả vật lý 226tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá, văn nghệ. Qua đó, khẳng định những tư tưởng, quan điểm đúng đắn, mang tính thời sự và tinh thần thời đại; nhận diện những quan điểm sai trái, phiến diện, lệch lạc về văn hoá, văn nghệ
Từ khóa Văn nghệ
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Tư tưởng
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Kim Chi
Tác giả(bs) CN Nghiêm Thị Thu Nga
Tác giả(bs) CN Ngô Thị Thu Ngà
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005538
00000000nam#a2200000ui#4500
00138489
0022
0042E0EEE2D-0ACF-4862-9105-E9C492C1A554
005202406061015
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663389
039|a20240606101540|bquyenntl|y20240604154614|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306|bVU-H
100 |aVũ Thị Phương Hậu
245 |aBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ : |bSách chuyên khảo / |cVũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Bùi Thị Kim Chi, Nghiêm Thị Thu Nga, Ngô Thị Thu Ngà, ...
260 |aH. : |bLý luận chính trị, |c2023
300 |a226tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá, văn nghệ. Qua đó, khẳng định những tư tưởng, quan điểm đúng đắn, mang tính thời sự và tinh thần thời đại; nhận diện những quan điểm sai trái, phiến diện, lệch lạc về văn hoá, văn nghệ
653 |aVăn nghệ
653 |aVăn hóa
653 |aTư tưởng
700 |aBùi Thị Kim Chi|eĐồng tác giả
700 |aNghiêm Thị Thu Nga|eĐồng tác giả
700 |aNgô Thị Thu Ngà|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005538
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005538thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005538 Kho Sách tham khảo 306 VU-H Sách tham khảo tiếng Việt 1