thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.2 NG-T
    Nhan đề: Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị /

DDC 398.2
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Thu
Nhan đề Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị / Nguyễn Thị Minh Thu
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 327tr. : biểu đồ ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Trình bày tổng quan vê khu vực miền núi phía Bắc và việc nghiên cứu truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; một số thể loại truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; đặc trưng truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
Từ khóa Miền núi
Từ khóa Truyện kể
Từ khóa Dân tộc thiểu số
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002206
00000000nam#a2200000ui#4500
00122866
0022
004EE6FB1AB-692D-4CCD-B81B-193580F7E553
005202012251549
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047025770
039|a20201225154857|bquyenntl|y20201224084857|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bNG-T
100 |aNguyễn Thị Minh Thu
245 |aTruyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị / |cNguyễn Thị Minh Thu
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a327tr. : |bbiểu đồ ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aTrình bày tổng quan vê khu vực miền núi phía Bắc và việc nghiên cứu truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; một số thể loại truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; đặc trưng truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
653 |aMiền núi
653 |aTruyện kể
653 |aDân tộc thiểu số
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002206
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002206thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002206 Kho Sách tham khảo 398.2 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1