thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 807 NG-H
    Nhan đề: Dạy học ngữ văn theo định hướng năng lực /

DDC 807
Tác giả CN Nguyễn Trọng Hoàn
Nhan đề Dạy học ngữ văn theo định hướng năng lực / Nguyễn Trọng Hoàn
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 284tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu tiền đề và bối cảnh trong dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực ở trường phổ thông; phân tích một số bình diện và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn; văn hoá đọc với dạy học Ngữ văn
Từ khóa Ngữ văn
Từ khóa Phương pháp giảng dạy
Từ khóa Trường phổ thông
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000161-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00121834
0022
0044DC88EF9-4BB9-45E3-8BBD-DFD1F8F8EC68
005202011171508
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045751268|c111000 VNĐ
039|a20201117150853|bquyenntl|y20201117083406|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a807|bNG-H
100 |aNguyễn Trọng Hoàn
245 |aDạy học ngữ văn theo định hướng năng lực / |cNguyễn Trọng Hoàn
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2019
300 |a284tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu tiền đề và bối cảnh trong dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực ở trường phổ thông; phân tích một số bình diện và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn; văn hoá đọc với dạy học Ngữ văn
653 |aNgữ văn
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTrường phổ thông
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000161-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/dạy học ngữ vănthumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000161 Kho Sách tham khảo 807 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000162 Kho Sách tham khảo 807 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000163 Kho Sách tham khảo 807 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 3