thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664 TR-T
    Nhan đề: Chitin - chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng /

DDC 664
Tác giả CN Trang Sĩ Trung
Nhan đề Chitin - chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng / Trang Sĩ Trung (c.b.), Trần Thị Luyến, Nguyễn Anh Tuấn...
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có chỉnh sửa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2018
Mô tả vật lý 112tr. : bảng ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung gồm 3 chương: giới thiệu về phế liệu thủy sản, chitin và chitosan ; Sản xuất chitin và chitosan từ phế liệu thủy sản ; Ứng dụng của chitin và chitosan
Từ khóa Chế biến
Từ khóa Phế liệu
Từ khóa Thủy sản
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000173-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00122171
0021
00434417AA7-BF65-4972-A537-364143292EC3
005202011260909
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046028062|c94000 VNĐ
039|a20201126090956|bquyenntl|y20201125142125|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bTR-T
100 |aTrang Sĩ Trung
245 |aChitin - chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng / |cTrang Sĩ Trung (c.b.), Trần Thị Luyến, Nguyễn Anh Tuấn...
250 |aTái bản lần 1, có chỉnh sửa và bổ sung
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2018
300 |a112tr. : |bbảng ; |c24cm.
520 |aNội dung gồm 3 chương: giới thiệu về phế liệu thủy sản, chitin và chitosan ; Sản xuất chitin và chitosan từ phế liệu thủy sản ; Ứng dụng của chitin và chitosan
653 |aChế biến
653 |aPhế liệu
653 |aThủy sản
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000173-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000173thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000173 Kho Sách giáo trình 664 TR-T Sách giáo trình 1
2 101000174 Kho Sách giáo trình 664 TR-T Sách giáo trình 2
3 101000175 Kho Sách giáo trình 664 TR-T Sách giáo trình 3