thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 Hoi
    Nhan đề: Hỏi - đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu , lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia /

DDC 658.4
Nhan đề Hỏi - đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu , lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia / Bích Phương (hệ thống)
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2021
Mô tả vật lý 391tr. ; 28cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày dưới dạng HỎI – ĐÁP sẽ giúp bạn đọc dễ theo dõi, gồm các phần chính sau: Phần 1. HỎI – ĐÁP CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU & KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Phần 2. HỎI – ĐÁP VỀ CÁC QUY TRÌNH CHI TIẾT LỰA CHỌN NHÀ THẦU Phần 3. HỎI – ĐÁP CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Phần 4. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP KHI ĐẤU THẦU QUA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA Phần 5. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP KHI KÝ KÊT HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ THẦU Phần 6. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG MUA SẮM TẬP TRUNG,MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN, GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Phần 7. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU
Từ khóa Nghiệp vụ đấu thầu
Từ khóa Hỏi đáp
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101000856
00000000nam#a2200000ui#4500
00127696
0021
004B22BC6C6-DFE9-4AD5-92C6-DFA40C8B11F7
005202103231421
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043208016|c395000 VNĐ
039|a20210323142107|bquyenntl|y20210323093032|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4|bHoi
245 |aHỏi - đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu , lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia / |cBích Phương (hệ thống)
260 |aH. : |bLao động, |c2021
300 |a391tr. ; |c28cm.
520 |aCuốn sách trình bày dưới dạng HỎI – ĐÁP sẽ giúp bạn đọc dễ theo dõi, gồm các phần chính sau: Phần 1. HỎI – ĐÁP CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU & KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Phần 2. HỎI – ĐÁP VỀ CÁC QUY TRÌNH CHI TIẾT LỰA CHỌN NHÀ THẦU Phần 3. HỎI – ĐÁP CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Phần 4. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP KHI ĐẤU THẦU QUA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA Phần 5. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP KHI KÝ KÊT HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ THẦU Phần 6. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG MUA SẮM TẬP TRUNG,MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN, GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Phần 7. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU
653 |aNghiệp vụ đấu thầu
653 |aHỏi đáp
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101000856
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000856thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000856 Kho Sách giáo trình 658.4 Hoi Sách giáo trình 1