thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 Hoi
    Nhan đề: Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khấu của Việt Nam

DDC 382
Nhan đề Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khấu của Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 199tr. : bảng, hình ảnh ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Từ khóa Hỏi đáp
Từ khóa Hàng linh kiện
Từ khóa Xuất khấu
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002188
00000000nam#a2200000ui#4500
00132049
0021
004E8561BD8-B57A-4005-9D9B-697FF90F3C9D
005202309120937
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043624441
039|a20230912093712|bquyenntl|y20230911151334|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bHoi
245 |aHỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khấu của Việt Nam
260 |aH. : |bCông thương, |c2022
300 |a199tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương
653 |aHỏi đáp
653 |aHàng linh kiện
653 |aXuất khấu
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002188
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002188thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002188 Kho Sách giáo trình 382 Hoi Sách giáo trình 1