thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 345 NG-H
    Nhan đề: Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 :

DDC 345
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hoà
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 : Phần chung / Nguyễn Ngọc Hoà (ch.b.), Trịnh Quốc Toản, Lê Thị Sơn, Trần Văn Dũng
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 435tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự và bình luận về các điều khoản cơ bản, hiệu lực, tội phạm, trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội...
Từ khóa Bình luận
Từ khóa Bộ luật hình sự
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000660-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00122318
0021
0048D817913-AE0A-46F7-8CBC-B3C7C3178DE5
005202012011047
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048111328|c250000 VNĐ
039|a20201201104725|bquyenntl|y20201130142848|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a345|bNG-H
100 |aNguyễn Ngọc Hoà
245 |aBình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 : |bPhần chung / |cNguyễn Ngọc Hoà (ch.b.), Trịnh Quốc Toản, Lê Thị Sơn, Trần Văn Dũng
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a435tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu nội dung Bộ luật hình sự và bình luận về các điều khoản cơ bản, hiệu lực, tội phạm, trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội...
653 |aBình luận
653 |aBộ luật hình sự
653 |aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000660-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000662thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000660 Kho Sách giáo trình 345 NG-H Sách giáo trình 1
2 101000661 Kho Sách giáo trình 345 NG-H Sách giáo trình 2
3 101000662 Kho Sách giáo trình 345 NG-H Sách giáo trình 3