thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346 Bat
    Nhan đề: 355 Câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai /

DDC 346
Nhan đề 355 Câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai / Bích Phương (hệ thống)
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2022
Mô tả vật lý 391tr. : bảng ; 28cm.
Tóm tắt Sách gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất. HỎI - ĐÁP VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, KHUNG GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT Phần thứ hai. HỎI - ĐÁP VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ ba. HỎI - ĐÁP VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Phần thứ tư. HỎI - ĐÁP VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Phần thứ năm. HỎI - ĐÁP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT, PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ sáu. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Từ khóa Quản lý
Từ khóa Đất đai
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101001091-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00131343
0021
0045ECA3BE9-EDB6-4697-83B3-A1997232F788
005202208251412
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043438345|c395000 VNĐ
039|a20220825141200|bquyenntl|y20220823090539|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bBat
245 |a355 Câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai / |cBích Phương (hệ thống)
260 |aH. : |bLao động, |c2022
300 |a391tr. : |bbảng ; |c28cm.
520 |aSách gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất. HỎI - ĐÁP VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, KHUNG GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT Phần thứ hai. HỎI - ĐÁP VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ ba. HỎI - ĐÁP VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Phần thứ tư. HỎI - ĐÁP VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Phần thứ năm. HỎI - ĐÁP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT, PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ sáu. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
653 |aQuản lý
653 |aĐất đai
653 |aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101001091-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001091thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001091 Kho Sách giáo trình 346 Bat Sách giáo trình 1
2 101001092 Kho Sách giáo trình 346 Bat Sách giáo trình 2
3 101001093 Kho Sách giáo trình 346 Bat Sách giáo trình 3