thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 345 LE-C
    Nhan đề: Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật :

DDC 345
Tác giả CN Lê Lan Chi
Nhan đề Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : Sách chuyên khảo / Lê Lan Chi
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
Mô tả vật lý 320tr. ; 24cm.
Tóm tắt Phân tích những vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền của nạn nhân của tội phạm và một số nhóm yếu thế khác cùng những kỹ năng trong hoạt động của người hành nghề luật (luật sư, kiểm sát viên, điều tra viên...) nhằm bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của nạn nhân của tội phạm và nhóm yếu thế khác
Từ khóa Quyền con người
Từ khóa Hình sự
Từ khóa Nạn nhân
Từ khóa Tư pháp
Từ khóa Pháp luật
Môn học Kinh tế - Luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101002452-61
00000000nam#a2200000ui#4500
00132088
0021
0045D750836-079B-4D29-A82D-AF069139F031
005202310091014
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045778661|c205000 VNĐ
039|a20231009101424|bquyenntl|y20231003140057|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a345|bLE-C
100 |aLê Lan Chi
245 |aBảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : |bSách chuyên khảo / |cLê Lan Chi
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2022
300 |a320tr. ; |c24cm.
520 |aPhân tích những vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền của nạn nhân của tội phạm và một số nhóm yếu thế khác cùng những kỹ năng trong hoạt động của người hành nghề luật (luật sư, kiểm sát viên, điều tra viên...) nhằm bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của nạn nhân của tội phạm và nhóm yếu thế khác
653 |aQuyền con người
653 |aHình sự
653 |aNạn nhân
653|aTư pháp
653|aPháp luật
690 |aKinh tế - Luật
691 |aLuật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101002452-61
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002461thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002452 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 1
2 101002453 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 2
3 101002454 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 3
4 101002455 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 4
5 101002456 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 5
6 101002457 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 6
7 101002458 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 7
8 101002459 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 8
9 101002460 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 9
10 101002461 Kho Sách giáo trình 345 LE-C Sách giáo trình 10