thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 200 Cam
    Nhan đề: Cẩm nang thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo /

DDC 200
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Mai
Nhan đề Cẩm nang thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / B.s.: Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Việt Trung
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2022
Mô tả vật lý 251tr. : ảnh ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Báo chí
Tóm tắt Tổng quan về dân tộc, quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tôn giáo, chính sách tôn giáo, quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
Từ khóa Dân tộc
Từ khóa Tôn giáo
Từ khóa Thông tin tuyên truyền
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102005163, 102005166-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00131662
0022
004EFFAC14B-8331-4BC9-B5B8-7FA478D8E4F9
005202303031453
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-70-3506-9
039|a20230303145354|bquyenntl|y20230302135553|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a200|bCam
100 |aNguyễn Ngọc Mai
245 |aCẩm nang thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / |cB.s.: Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Việt Trung
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2022
300 |a251tr. : |bảnh ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Báo chí
520 |aTổng quan về dân tộc, quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tôn giáo, chính sách tôn giáo, quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
653 |aDân tộc
653 |aTôn giáo
653 |aThông tin tuyên truyền
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102005163, 102005166-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005163thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005166 Kho Sách tham khảo 200 Cam Sách tham khảo tiếng Việt 2
2 102005167 Kho Sách tham khảo 200 Cam Sách tham khảo tiếng Việt 3
3 102005163 Kho Sách tham khảo 200 Cam Sách tham khảo tiếng Việt 1