thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 Hoi
    Nhan đề: Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng dệt may - da giày xuất khẩu của Việt Nam

DDC 382
Nhan đề Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng dệt may - da giày xuất khẩu của Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 197tr. : bảng, hình ảnh ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Từ khóa Hỏi đáp
Từ khóa Xuất khẩu
Từ khóa Hàng dệt may
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002190
00000000nam#a2200000ui#4500
00132051
0021
004F63CE4EA-17D7-4E50-A48B-63604EF8E607
005202309120938
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043624434
039|a20230912093806|bquyenntl|y20230911151636|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bHoi
245 |aHỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng dệt may - da giày xuất khẩu của Việt Nam
260 |aH. : |bCông thương, |c2022
300 |a197tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương
653 |aHỏi đáp
653 |aXuất khẩu
653 |aHàng dệt may
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002190
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002190thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002190 Kho Sách giáo trình 382 Hoi Sách giáo trình 1