thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 370.1 Gia
    Nhan đề: Giải pháp phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học :

DDC 370.1
Nhan đề Giải pháp phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học : Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia tổ chức ngày 23 - 24/7/2021 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà / Nguyễn Ngọc Phú, Đinh Phương Duy, Nguyễn Thị Kiều...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 550tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt Tập hợp các bài viết về phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường bao gồm: Các vấn đề lý luận; tư vấn tâm lý trong các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và các vấn đề khác
Từ khóa Tư vấn tâm lí
Từ khóa Nhà trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Hằng
Tác giả(bs) CN Đinh Phương Duy
Tác giả(bs) CN Hồ Thị Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Phú
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kiều
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005206
00000000nam#a2200000ui#4500
00132055
0022
0046D1B3C4B-DC9F-4DB2-B21B-123730C07480
005202309120940
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043369342|c180000 VNĐ
039|a20230912094058|bquyenntl|y20230911152412|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a370.1|bGia
245 |aGiải pháp phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học : |bTuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia tổ chức ngày 23 - 24/7/2021 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà / |cNguyễn Ngọc Phú, Đinh Phương Duy, Nguyễn Thị Kiều...
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2021
300 |a550tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam
520 |aTập hợp các bài viết về phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường bao gồm: Các vấn đề lý luận; tư vấn tâm lý trong các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và các vấn đề khác
653 |aTư vấn tâm lí
653 |aNhà trường
700 |aNguyễn Thị Kim Hằng
700 |aĐinh Phương Duy
700 |aHồ Thị Bình
700 |aNguyễn Ngọc Phú
700 |aNguyễn Thị Kiều
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005206
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005206thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005206 Kho Sách tham khảo 370.1 Gia Sách tham khảo tiếng Việt 1