thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 355.3 Bam
    Nhan đề: 30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo :

DDC 355.3
Nhan đề 30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo : Hội thảo khoa học / Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Xuân Kiên, Chu Tiến Cường...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý 276tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Quân y
Từ khóa Bài viết
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005208
00000000nam#a2200000ui#4500
00132057
0022
0043DC2E3F0-5EB3-48FF-80CC-86D3C8318EA6
005202309120942
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230912094226|bquyenntl|c20230911154129|dhoangnh|y20230911154054|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355.3|bBam
245 |a30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo : |bHội thảo khoa học / |cNguyễn Trường Sơn, Nguyễn Xuân Kiên, Chu Tiến Cường...
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTp. Hồ Chí Minh, |c2021
300 |a276tr. ; |c27cm.
500|aĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
653 |aViệt Nam
653 |aQuân y
653 |aBài viết
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005208
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005208thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005208 Kho Sách tham khảo 355.3 Bam Sách tham khảo tiếng Việt 1