thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 352 TR-H
    Nhan đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam hiện nay :

DDC 352
Tác giả CN Trương Hồ Hải
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Hồ Hải (ch.b.), Đặng Viết Đạt, Hoàng Minh Hội,....
Thông tin xuất bản H. : Lý luận chính trị, 2023
Mô tả vật lý 138tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam. Thực trạng, quan điểm và định hướng xây dựng chính quyền điện tử ở nước ta
Từ khóa Chính quyền
Từ khóa Công nghệ thông tin
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đặng Viết Đạt
Tác giả(bs) CN Hoàng Minh Hội
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Hường
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005534
00000000nam#a2200000ui#4500
00138484
0022
004E4548396-B4CE-454D-8336-758C3E907B73
005202406061012
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663365
039|a20240606101229|bquyenntl|y20240604142747|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a352|bTR-H
100 |aTrương Hồ Hải
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam hiện nay : |bSách chuyên khảo / |cTrương Hồ Hải (ch.b.), Đặng Viết Đạt, Hoàng Minh Hội,....
260 |aH. : |bLý luận chính trị, |c2023
300 |a138tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam. Thực trạng, quan điểm và định hướng xây dựng chính quyền điện tử ở nước ta
653 |aChính quyền
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aViệt Nam
700 |aĐặng Viết Đạt|eĐồng tác giả
700 |aHoàng Minh Hội|eĐồng tác giả
700 |aĐỗ Thị Hường|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005534
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005534thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005534 Kho Sách tham khảo 352 TR-H Sách tham khảo tiếng Việt 1