Ngày đăng bài: 21/05/2020 18:17
Lượt xem: 7313
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện
Thư viện có nguồn tài liệu phong phú, đa dạng bao gồm: 1.448.884 tài liệu số (http:thuvienso.tgu.edu.vn) và tài liệu bản in với 19.510 tên sách / 102.427 bản sách; 42 tên báo, tạp chí; 156 đĩa CD-Rom; 419 tên Luận văn, Luận án; 174 tên tài liệu giảng dạy các học phần của các khoa đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, NCKH và giải trí của bạn đọc.

Chức năng:

TT TT-TV có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý, nghiên cứu phát triển, khai thác hệ thống thông tin và thư viện, quản lý phần mềm đào tạo, truyền thông giáo dục,…đáp ứng đầy đủ và hiệu quả các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường.

Cụ thể:

- Tổ chức tốt công tác thông tin trên website, chương trình phát thanh, cung cấp dịch vụ thông tin, học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho bạn đọc toàn trường.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo quản, bổ sung, phát triển và quảng bá nguồn học liệu tại Thư viện, phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Quản lý việc in ấn, phát hành tài liệu phục vụ học tập, lưu hành trong nội bộ nhà trường.

- Xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Trường Đại học Tiền Giang

- Quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng hệ thống mạng

- Quản lý và vận hành hệ thống phần mềm

- Xây dựng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

 Nhiệm vụ:

Đề xuất việc xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác thông tin – thư viện của trường; Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thông tin và thư viện đáp ứng nhu cầu phát triển của trường trong từng giai đoạn; Tổ chức quản lý và khai thác nguồn tài liệu, cơ sở hạ tầng thông tin và các trang thiết bị khác của TT TT-TV phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Phát triển quan hệ hợp tác với trung tâm thông tin - thư viện của các tổ chức khoa học, các trường đại học trong và ngoài nước; Tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ thư viện cho hệ thống thư viện trong và ngoài tỉnh.

Cụ thể:

- Tổ chức, phát triển hệ thống thông tin trên website, chương trình phát thanh phục vụ việc quảng bá hình ảnh, công khai về hoạt động của trường trên các mặt.

- Quảng bá, giới thiệu sách mới, tài liệu mới tại thư viện và giới thiệu thông tin tài liệu trên internet để phục vụ bạn đọc; Tổ chức tốt dịch vụ thông tin, học liệu, internet, in ấn và phát hành tài liệu học tập có thu phí theo nhu cầu bạn đọc trong trường

- Tập huấn, hướng dẫn sinh viên khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn học liệu hiện có tại thư viện; Hướng dẫn bạn đọc là sinh viên xây dựng thói quen đọc, rèn luyện kỹ năng đọc ngay từ khi vào học tại trường

- Thực hiện các giải pháp nội bộ để cải thiện môi trường thư viện, cải tiến lề lối và phương pháp phục vụ bạn đọc

- Tổ chức khoa học các kho, các gói dữ liệu để bảo quản tốt nguồn học liệu

- Có kế hoạch bổ sung kịp thời các loại tài liệu, giáo trình, các loại báo và tạp chí chuyên ngành theo yêu cầu công tác đào tạo và nhu cầu học tập nghiên cứu của bạn đọc; Tổ chức quản lý, trang bị bổ sung, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ sách, báo, tạp chí, tài liệu mới nhận trước khi đưa ra phục vụ

- Tổ chức phục vụ việc đọc và mượn trả sách, báo, tạp chí, giáo trình và các tài liệu khác theo quy định

- Đề xuất thanh lý sách, báo quá hạn sử dụng theo quy định hiện hành

- Quản lý việc vận hành thư viện số và liên kết sử dụng tài nguyên của các thư viện khác qua mạng thông tin và truyền thông

- Quản trị, vận hành hệ thống máy chủ 24/24

- Quản lý và hỗ trợ kết nối các dịch vụ liên kết (Đảng ủy khối, Văn phòng điện tử, điện thoại liên lạc, mạng Internet, …)

- Giám sát đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu, đảm bảo duy trì khối dữ liệu UIS phục vụ cho so sánh đối chứng dữ liệu

- Quản lý phân quyền và tài khoản trên các hệ thống phần mềm, bảo đảm tính bảo mật, đảm bảo khả năng lưu vết và tra cứu khi cần thiết

- Quản lý hệ thống, cập nhật các thông số và khoảng thời gian theo tình hình hoạt động cụ thể của Trường

- Quản trị và bảo trì hệ thống website định kỳ, nâng cấp, cài đặt tính năng theo nhu cầu của BGH

- Quản lý hệ thống thư điện tử.

- Khai thác và phát triển chức năng trên hệ thống thông tin tích hợp

- Xây dựng và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giáo dục.