Trường ĐH Tiền Giang cung cấp tài khoản tra cứu thông tin, dữ liệu cho giảng viên và sinh viên

Trường ĐH Tiền Giang cấp tài khoản truy cập vào 2 CSDL: Tạp chí chuyên ngành KH&CN và CSDL OECD iLibrary cho giảng viên và sinh viên của Trường. Đây là tài khoản truy cập vào website của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học & công nghệ TP.HCM - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM để tìm kiếm và khai thác nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Trường ĐH Tiền Giang cung cấp tài khoản tra cứu thông tin, dữ liệu cho giảng viên và sinh viên

Trường ĐH Tiền Giang cấp tài khoản truy cập vào 2 CSDL: Tạp chí chuyên ngành KH&CN và CSDL OECD iLibrary cho giảng viên và sinh viên của Trường. Đây là tài khoản truy cập vào website của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học & công nghệ TP.HCM - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM để tìm kiếm và khai thác nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập.