thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 150 NG-H
    Nhan đề: Giáo trình tâm lí học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm /
DDC 150
Tác giả CN Nguyễn Kế Hào
Nhan đề Giáo trình tâm lí học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm /Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn
Thông tin xuất bản kn :Đại học sư phạm,2004
Mô tả vật lý 129tr. ;24tr.
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(7): KM004925-6, KM007115-8, KM007127
00000000nam a2200000 a 4500
0011918
0021
004TVL040002138
008040521s2004 vm| vie
0091 0
039|y20040521103600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a150|bNG-H
1001|aNguyễn Kế Hào
24500|aGiáo trình tâm lí học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm /|cNguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn
260|akn :|bĐại học sư phạm,|c2004
300|a129tr. ;|c24tr.
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(7): KM004925-6, KM007115-8, KM007127
890|a7|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM004925 Kho Sách tham khảo 150 NG-H Sách giáo trình 1
2 KM004926 Kho Sách tham khảo 150 NG-H Sách giáo trình 2 Hạn trả:12-07-2021
3 KM007115 Kho Sách tham khảo 150 NG-H Sách giáo trình 3
4 KM007116 Kho Sách tham khảo 150 NG-H Sách giáo trình 4
5 KM007117 Kho Sách tham khảo 150 NG-H Sách giáo trình 5
6 KM007118 Kho Sách tham khảo 150 NG-H Sách giáo trình 6
7 KM007127 Kho Sách tham khảo 150 NG-H Sách giáo trình 7