thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 639.8 PI-T
    Nhan đề: Aquaculture: Principles and practices :
DDC 639.8
Tác giả CN Pillay, T.V.R
Nhan đề Aquaculture: Principles and practices : =Nuôi trồng thủy sản: Các nguyên tắc và thực hành / T.V.R. Pillay, M.N. Kutty
Lần xuất bản second edition
Thông tin xuất bản USA : Blackwell Publishing, 2005
Mô tả vật lý 640tr. : images ; cm.
Từ khóa Aquaculture
Từ khóa Practices
Từ khóa Principles
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00129259
0021
0043B816EFF-0BDA-4C27-8AD7-7F5DA9C1DBDB
005202203210807
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |a9781405105323
039|a20220321080741|bquyenntl|y20220304083450|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a639.8|bPI-T
100 |aPillay, T.V.R
245 |aAquaculture: Principles and practices : |b=Nuôi trồng thủy sản: Các nguyên tắc và thực hành / |cT.V.R. Pillay, M.N. Kutty
250 |asecond edition
260 |aUSA : |bBlackwell Publishing, |c2005
300 |a640tr. : |bimages ; |ccm.
653 |aAquaculture
653 |aPractices
653 |aPrinciples
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/aquaculturethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào