thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 658.8 KO-P
    Nhan đề: Kotler bàn về tiếp thị :
DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Kotler bàn về tiếp thị : Làm thế nào để tạo lập, giành được, và thống lĩnh thị trường / Philip Kotler ; Vũ Tiến Phúc dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007
Mô tả vật lý 431tr. ; 21cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Kotler on marketing: How to create, win, and dominate markets
Tóm tắt Giới thiệu về chiến lược, chiến thuật tiếp thị của Kotler, bao gồm các nội dung: Xây dựng doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới, nhận diện tiếp thị và phát triển, lập kế hoạch và sắp xếp tổ chức để tiếp thị có hiệu quả...
Từ khóa Quản lí
Từ khóa Tiếp thị
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003771
00000000nam#a2200000ui#4500
00128019
0022
0043F9B542B-584E-4F0F-A843-21215161D253
005202110221441
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c72000 VNĐ
039|a20211022143859|bquyenntl|y20210621090324|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |aenk
082 |a658.8|bKO-P
100 |aKotler, Philip
245 |aKotler bàn về tiếp thị : |bLàm thế nào để tạo lập, giành được, và thống lĩnh thị trường / |cPhilip Kotler ; Vũ Tiến Phúc dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2007
300 |a431tr. ; |c21cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Kotler on marketing: How to create, win, and dominate markets
520 |aGiới thiệu về chiến lược, chiến thuật tiếp thị của Kotler, bao gồm các nội dung: Xây dựng doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới, nhận diện tiếp thị và phát triển, lập kế hoạch và sắp xếp tổ chức để tiếp thị có hiệu quả...
653 |aQuản lí
653 |aTiếp thị
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003771
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003771thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003771 Kho Sách tham khảo 658.8 KO-P Sách tham khảo tiếng Việt 1